Privacybeleid

PRIVACY POLICY

Radio 972 hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en een zorgvuldige wijze van het verwerken van persoonsgegevens. In dit document wordt uiteengezet hoe Radio 972 omgaat met de persoonsgegevens die Radio 972 verwerkt. Uw persoonsgegevens worden beheerd door Radio 972 op de website radio972.com en/of radio972.nl, maar ook op onze online sociale mediakanalen.

Welke informatie kan Radio 972 over u verzamelen en bewaren?

Radio 972 kan de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken wanneer u deze website bezoekt: Informatie die u verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres en contactgegevens. U verstrekt die informatie wanneer u formulieren op de website invult, of per telefoon, e-mail of op een andere wijze met Radio 972 communiceert. Dit is ook van toepassing op gegevens die u verstrekt wanneer u…

 • Radio 972 vraagt contact met u op te nemen met betrekking tot diensten die wij bieden;

 • Radio 972 vraagt om een vrijblijvende offerte aan u uit te brengen;

 • Zich abonneert op mailinglijsten of nieuwsbrieven;

 • Met Radio 972 (en/of de voor Radio 972 werkzame personen) communiceert op sociale mediaplatforms; of melding maakt van een probleem met deze website;

 • Radio 972 kan daarnaast (maar niet alleen) de volgende informatie over u verzamelen wanneer u de website bezoekt: uw IP-adres, locatie, tijdstip van toegang, de browser die u gebruikt, uw besturingssysteem en de pagina’s die u bezoekt;

 • Deze website en Radio 972 heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven door de ouders en/of voogd. Radio 972 kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wanneer u er als ouder van overtuigd bent dat Radio 972 zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verwerkt, verzoekt Radio 972 u om contact op te nemen (zie hiertoe ‘Contact’).

Hoe lang zal Radio 972 uw informatie bewaren?

 • Als Radio 972 diensten aan u verleent, worden persoonsgegevens voor de duur van die diensten bewaard en gedurende zeven jaar daarna, tenzij anders is overeengekomen;

 • Als Radio 972 informatie over u verzamelt door het gebruik van cookies op deze website, zal de daarmee vergaarde informatie worden bewaard voor de duur als opgenomen in het Cookiebeleid van deze website;

 • De over u verzamelde informatie zal Radio 972, tenzij in deze Privacy Policy of in het Cookiebeleid anders aangegeven, niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;

 • Wanneer Radio 972 niet in staat is om, met redelijke inspanningen, persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen, ziet Radio 972 erop toe dat de persoonsgegevens worden versleuteld of beschermd door middel van beveiligingsmaatregelen, zodat deze niet direct beschikbaar of toegankelijk zijn voor Radio 972.

Hoe kan Radio 972 uw informatie gebruiken?

Naast het gebruik van uw informatie voor het uitvoeren van een overeenkomst, zodat Radio 972 u kan voorzien van de gevraagde producten of diensten, kan Radio 972 de informatie ook op de volgende manieren gebruiken. Radio 972 zal uw informatie niet op een dergelijke manier gebruiken wanneer Radio 972 hiervoor, indien dit noodzakelijk is, niet de benodigde toestemming van u heeft ontvangen:

 • Om producten, diensten en de website te controleren en deze te verbeteren;

 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de diensten;

 • Om de website te beheren en voor interne operaties, waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, en statistische en enquêtedoeleinden;

 • Om aan alle wettelijke of reglementaire vereisten te kunnen voldoen.

Wat is de grondslag voor het verzamelen van uw informatie?

Een groot deel van uw informatie verzamelt Radio 972 op grond van: (i) gerechtvaardigde belangen en (ii) nakoming van een overeenkomst met u. Als voor het verwerken van uw persoonsgegevens geen sprake is van de grondslag van gerechtvaardigde belangen, het uitvoeren van een overeenkomst of een andere grond die is uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), vraagt Radio 972 toestemming voor de verwerking.

Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u de toestemming intrekt.

Met wie deelt Radio 972 uw informatie?

Wanneer dit is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving kan Radio 972 uw informatie delen met elk lid van de groep waartoe Radio 972 toe behoort. In de volgende omstandigheden kan Radio 972 informatie over u verstrekken aan derden: 

 • Als een derde partij met Radio 972 overeenkomsten sluit om bepaalde door u gevraagde diensten te leveren (en/of de daaraan onderliggende interne bedrijfsprocessen van Radio 972 te faciliteren) en uw persoonsgegevens vereist zijn om dit uit te voeren;

 • Als een (onderdeel van) de groep waarvan Radio 972 onderdeel uitmaakt wordt verkocht (ongeacht de daaraan verbonden vorm);

 • Als Radio 972 verplicht is persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Radio 972, diens klanten of anderen te beschermen.

Waar slaat Radio 972 uw persoonsgegevens op?

Radio 972 kan op een bepaald moment besluiten dat de gegevens die Radio 972 tijdens uw gebruik van deze website over u verzamelt, over te brengen en op te slaan op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en van een dergelijke bestemming over te brengen naar een andere bestemming buiten de EER. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt door medewerkers buiten de ‘EER’, die werkzaam zijn voor Radio 972 of voor een van diens leveranciers. Dergelijk personeel is mogelijk betrokken bij, onder andere, de afhandeling van uw product of dienst, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Het bovengenoemde is niet van toepassing als dit verboden is wet- en regelgeving. Radio 972 zal alle voorzorgsmaatregelen nemen die redelijkerwijs nodig is om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacy policy worden behandeld. De bestemmingen waarnaar uw persoonsgegevens worden overgebracht, bieden ofwel voldoende bescherming voor uw persoonsgegevens, zoals bepaald door de Europese Commissie, ofwel Radio 972 ziet erop toe dat er adequate waarborgen worden geboden. Radio 972 heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.

Welke beveiliging past Radio 972 toe?

Radio 972 neemt passende technische en organisatorische maatregelen die rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden.

Uw rechten

Op grond van de ‘AVG’ beschikt u over een aantal rechten:

1. Toegang tot uw gegevens

U hebt het recht om Radio 972 te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te bevestigen en om afschriften daarvan te ontvangen. Radio 972 de informatie kosteloos verstrekken, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is of herhaaldelijk wordt gedaan, in welk geval Radio 972 een redelijke vergoeding in rekening kan brengen. Radio 972 zal de gevraagde informatie zo snel mogelijk en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek verstrekken. Als Radio 972 meer informatie nodig heeft om aan uw verzoek te voldoen, zal dit aan u kenbaar worden gemaakt.

2. Rectificatie van uw gegevens

Als u van mening bent dat persoonsgegevens die Radio 972 van u verwerkt, onjuist of onvolledig zijn, kunt u Radio 972 verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. Radio 972 zal binnen een maand na ontvangst aan uw verzoek voldoen, tenzij Radio 972 van mening is dat het niet gepast is om dit te doen. In dat geval laten we u weten wat de reden daarvoor is. Radio 972 informeert u ook als Radio 972 meer tijd nodig heeft om aan uw verzoek te voldoen.

3. Het recht om te worden vergeten

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht Radio 972 te verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is van toepassing:

 • Als Radio 972 uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor deze zijn verzameld;

 • Als Radio 972 uw persoonsgegevens heeft verzameld op grond van toestemming en u deze toestemming intrekt;

 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en Radio 972 geen doorslaggevende gerechtvaardigde belangen heeft bij de verdere verwerking van de gegevens;

 • Als Radio 972 niet voldoet aan de relevante wetgeving;

 • Voor zover er op basis van de wet geen gronden zijn om dit verzoek te weigeren.

4. Recht om de verwerking te beperken

In sommige omstandigheden hebt u het recht om Radio 972 te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens niet meer actief te verwerken maar hoeft Radio 972 deze persoonsgegevens niet te verwijderen. Dit recht is van toepassing:

 • Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die Radio 972 verwerkt niet juist zijn; in dat geval zal Radio 972 de verwerking ervan stopzetten totdat Radio 972 de juistheid ervan heeft kunnen verifiëren;

 • Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Radio 972 (zie ook hieronder), in dat geval zal Radio 972 de verwerking stopzetten totdat Radio 972 heeft vastgesteld of de gerechtvaardigde belangen van Radio 972 zwaarder wegen dan uw bezwaar;

 • Als de verwerking onrechtmatig is, of;

 • Als Radio 972 de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u wenst dat Radio 972 deze bewaard.

5. Dataportabiliteit

Wanneer Radio 972 als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, hebt u het recht om Radio 972 te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en in machine leesbare opmaak te verstrekken, zodat u de persoonsgegevens aan een andere gegevensverwerker kunt overdragen. Dit recht is alleen van toepassing:

 • Op persoonsgegevens die u aan Radio 972 verstrekt;

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst (met andere woorden, dit recht is niet van toepassing als Radio 972 persoonsgegevens verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen), en;

 • Als Radio 972 de verwerking op geautomatiseerde wijze uitvoert.

Radio 972 reageert zo spoedig mogelijk op uw verzoek, en in elk geval binnen één maand vanaf de datum van ontvangst daarvan. Als Radio 972 meer tijd nodig heeft, laat Radio 972 dit tijdig aan u weten.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Als de verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen of het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag;

 • Als dit plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering), en/of;

 • Als dit gebeurt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek.

Voor het aantekenen van bezwaar moeten de redenen die u daarvoor hebt, samenhangen met uw specifieke situatie. Radio 972 zal het verwerken van uw gegevens dan stopzetten. Tenzij Radio 972 kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking tot doel heeft juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met Radio 972 opnemen via het e-mailadres: info@radio972.com. Mogelijk dat Radio 972 u verzoekt om aanvullende informatie te verstrekken om er zeker van te zijn dat u gerechtigd bent om bepaalde rechten uit te oefenen.

Geautomatiseerde besluitvorming – Wanneer u deze website bezoekt, kan aan u worden gevraagd of u al dan niet instemt met het gebruik van cookies. Radio 972 plaatst cookies om uw gebruik van deze website te volgen, zodat Radio 972 u advertenties kan aanbieden wanneer u websites van derden gebruikt. Dit heeft geen invloed op uw gebruik van deze website of van de websites van derden. Radio 972 neemt nooit rechtstreeks contact met u op uitsluitend als gevolg van uw bezoek aan deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website is opgenomen in het Cookiebeleid op deze website.

Links – De website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en naar anders websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacy policy hebben en dat Radio 972 geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid kan accepteren.

Wijzigingen in deze Privacy policy – Eventuele toekomstige wijzigingen van deze Privacy policy wordt door Radio 972 op deze pagina bekendgemaakt en, indien noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege de aard of omvang van de wijzigingen, per e-mail aan u meegedeeld. Radio 972 raadt u aan deze website regelmatig te controleren op updates of wijzigingen van deze Privacy policy. Deze Privacy Policy is laatstelijk gewijzigd op: 10 april 2023.

Contact – Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Privacy Policy zijn welkom en kunnen worden gericht aan info@radio972.com. Als u niet gerust bent over de manier waarop Radio 972 uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om uw bezorgdheid te melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

0%